תנאי שימוש

אתר פורומים נט (forumim.net) הינו אתר פורומים ודיונים המתבסס על תוכן גולשים.

השימוש באתר הינו בכפוף לכתוב בתקנון האתר (להלן "תנאי השימוש"), שבעמוד זה, ומעיד על הסכמתך למפורט בתנאי שימוש אלו. במידה ואינך מסכים/מסכימה לתנאי השימוש, הינך נדרש/ת שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

בעל האתר שומר את הזכות לעדכן ולערוך שינויים בתנאי שימוש אלו, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, וכל שינוי בתנאי השימוש יחייב את הצדדים מיד עם עדכונו על ידי בעל האתר.

בעל האתר יעשה מאמץ סביר על מנת לתקן כל ליקוי, טעות ו/או השמטה, מוקדם ככל האפשר ובתוך פרק זמן סביר, לאחר שייוודע לו אודותיהם. עם זאת, בעל האתר אינו ערב לכך שלא יהיו טעויות באתר.

השימוש באתר בכל דרך המהווה אלימות מילולית, ו/או מעליבה, ו/או מאיימת, ו/או מטרידה, ו/או מבזה, ו/או מסיתה, ו/או מתגרה, ו/או משתלחת וכיוצא בזה, אסור בתכלית.

אסור כל שימוש או פרסום בלתי חוקי או בלתי מוסרי באתר, לרבות פרסום המפר צו איסור פרסום, או פרסום ביודעין של חומר מוגן בזכויות, או פרסום העשוי לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו, או פרסום העשוי להזיק או לפגוע בצורה כלשהי בציבור או בפרט כלשהו, בפרטיותו או בשמו הטוב.

יש להשתמש בפורומים שבאתר זה תוך הקפדה מלאה על חוקי מדינת ישראל. האחריות על הפרת חוק כלשהי תחול על המשתמש אשר פרסם את התכנים מפרי החוק.

צוות אתר פורומים נט אינו אחראי ולא יישא בכל אחריות למסרים, ידיעות, פרסומים מכל מין וסוג שהוא, אופי הדיונים בפורומים ובצ'אטים ותוכנם, כולם או מקצתם, והאחריות בעניין זה תחול על המשתמש/ת מפרסם/מת המידע או ההודעה, ועליו/ה בלבד.

צוות האתר לא יישא באחריות כלשהי לנזק, תקלה, אובדן, הפסד וכיוצא בזה, אשר ייגרמו, אם ייגרמו, כתוצאה מפרסום כלשהו בפורומים או במידע שבהם.

האחריות על השימוש במידע הנמסר בפורומים ובצ'אטים ותוצאותיו יחולו על המשתמש/ת ועליו/ה בלבד.

במידה ונתקלתם בהתנהגות או כתיבה שאינה הולמת מצד אחד ממשתתפי הפורום, פנו אלינו בבקשה באמצעות הטופס ליצירת קשר ואנו נסיר את התוכן הפסול בהקדם האפשרי, ובמידת הצורך – נחסום את המשתמש הפוגעני.

צוות האתר שומר לעצמו את הזכות לערוך ו/או למחוק כל תוכן המופיע באתר, על דעתו הבלעדית, וללא כל חבות כלפי מפרסם/מפרסמת התוכן.

צוות האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר מהאתר משתמשים שאינם פועלים בהתאם לכללי האתר, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

קניין רוחני

בעל האתר הינו בעל זכויות הקניין הרוחני באתר עצמו ובתכניו.

אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים באתר, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעל האתר.

זכויות יוצרים

אתר פורומים נט מתבסס על תוכן גולשים, ואין באפשרות צוות האתר לבצע בקרה על כלל ההודעות המתפרסמות מבעוד מועד.

בנוסף, חשוב להדגיש שאין ברשות צוות האתר יכולת לזהות תוכן המפר זכויות יוצרים מכל סוג שהוא, ולכן אנחנו קוראים לכל אדם או גוף המאמין שזכויות היוצרים שלו נפגעו עקב תוכן כלשהו המופיע באתר, לעדכן אותנו באמצעות פנייה בטופס ליצירת קשר, ואנו נסיר את התוכן מפר זכויות היוצרים בהקדם האפשרי.

אנו נכונים ומעוניינים לשתף פעולה מלא עם בעלי זכויות, תוך ציות לחוקי זכויות היוצרים והקניין הרוחני של מדינת ישראל, ועל כן, מאפשרים פנייה מסודרת של כל בעל זכויות להסרת כל תוכן מפר זכויות יוצרים מאתרנו.

בכל פנייה על הפרת זכויות יש לכלול את הקישור המדויק להודעה שיש להסיר.

נגישות אתר האינטרנט

אנחנו עושים כל מאמץ להנגיש את האתר לבעלי לקויות מגוונות ואנשים הנעזרים בטכנולוגיה מסייעת לשימוש במחשב, בהתאם לדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013, ועפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.

האתר מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלואלרי.

למשתמשים בתוכנת הקראת מסך – מומלץ להשתמש בתוכנת NVDA העדכנית ביותר.

אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר באופן שוטף. במידה ומידע כלשהו באתר זה אינו נגיש עבורכם מסיבה כלשהי – נא עדכנו אותנו באמצעות הטופס ליצירת קשר ואנחנו נפעל באופן מיידי וכמיטב יכולתנו למצוא פתרון מתאים לנושא.

כללי

היה ויקבע כי על אף האמור לעיל יקבע כי בעל האתר אחראי באופן כלשהו כלפי המשתמש ו/או כל צד שלישי אחר, הרי שהוא לא יהיה אחראי לכל נזק עקיף שיגרם ובכל מקרה, אחריותו הכוללת לא תעלה על שווי של 650 ש"ח.

הדין החל על כל הפעולות באתר הוא הדין של מדינת ישראל בלבד, וכל מחלוקת ביחס לקיום הוראותיו של הסכם זה, תדון בבתי המשפט במחוז מרכז בלבד.